Algemene voorwaarden

Caroline’s Tekencirkel

Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Caroline’s Tekencirkel. Het adres van Caroline’s Tekencirkel is Paleisstraat 2, 5507 LE, Veldhoven, met het KvK-nummer 82661022.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Caroline’s Tekencirkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Caroline’s Tekencirkel en de afnemer. Tenzij Caroline’s Tekencirkel uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.

Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.  

Ontbindingsrecht

Afnemer heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 kalenderdagen met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.

Indien afnemer gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient deze dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Caroline’s Tekencirkel te melden. Caroline’s Tekencirkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

Caroline’s Tekencirkel vergoedt de van afnemer ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst.

Uitsluitingen ontbindingsrecht

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële gegevensdrager, maar alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer en de afnemer heeft verklaard dat deze hiermee zijn ontbindingsrecht verliest.    

Workshops en andere overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als hiervoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is overeengekomen.

Levering

Digitale inhoud mag, behoudens beperkingen bij de wet gesteld, niet openbaar of verveelvoudigd worden of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Indien een workshop, cursus of dienst niet op de overeengekomen datum doorgang kan vinden door of vanwege Caroline’s Tekencirkel, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal de afnemer de reeds betaalde vergoeding terugbetaald krijgen.

Caroline’s Tekencirkel is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, geleden door afnemer, wegens het niet nakomen van de overeenkomst door Caroline’s Tekencirkel.

Live workshops en cursussen

Een workshop of cursus vindt plaats op de daartoe vooraf bekend gemaakte data en plaats.

Workshops kunnen tot 2 maanden voor de overeengekomen uitvoerdatum door Caroline’s Tekencirkel van plaats en datum gewijzigd worden. Deelnemers aan de workshop kunnen in dat geval gratis annuleren tot 5 dagen na mededeling van Caroline’s Tekencirkel over de verandering van plaats of datum.

Indien Caroline’s Tekencirkel door ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de workshop op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal, Caroline’s Tekencirkel dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de deelnemers. Caroline’s Tekencirkel zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en plaats bekend maken aan de deelnemers.

Wijziging van plaats of datum geeft de deelnemer aan de workshop geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen, tenzij het voor deelnemer blijvend onmogelijk is geworden om deel te nemen aan de workshop. Het is wel toegestaan dat deelnemer zijn ticket overdraagt aan een ander.

Online workshops

Annuleer je een online workshop 1 week van tevoren dan wordt er 50% in rekening gebracht of kan er in overleg gekozen worden voor deelname aan een andere workshop. Annuleer je 48 uur van tevoren dan wordt er 100% in rekening gebracht. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede (vaste) internetverbinding om de online workshop te kunnen volgen. Bij problemen met de internet verbinding vanuit de kant van deelnemer geeft geen recht op teruggave van de kosten. 

Mochten er problemen zijn vanuit de provider en hierdoor de workshop vanuit Caroline’s Tekencirkel niet kunnen plaatsvinden dan zal deze verplaatst worden naar een andere datum.

Intellectuele eigendom

Caroline’s Tekencirkel is rechthebbende van alle door haar vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder doch niet uitsluitend de werken die geleverd worden, tijdens workshops getoond of geleverd worden of die via de website te zien zijn. Consument mag daarom de werken van Caroline’s Tekencirkel niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caroline’s Tekencirkel.

Consument mag aantekeningen maken van de cursus, workshop of andere dienst. Het is niet toegestaan om opnames, bijvoorbeeld door middel van foto’s, video’s of geluidopnames, te maken van de inhoud van de cursus, workshop of andere dienst.

De door Caroline’s Tekencirkel voor de cursus beschikbaar gestelde lesmaterialen, workshop of andere dienst, mogen door consumenten uitdrukkelijk niet openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden en niet gedeeld worden met derden.

Portretrecht

Foto’s die door Caroline’s Tekencirkel of een derde tijdens een cursus, workshop of dienst gemaakt worden, waar consument herkenbaar is op afgebeeld, mogen enkel met voorafgaande toestemming door Caroline’s Tekencirkel gebruikt worden ter promotie van de dienst, waaronder maar niet uitsluitend voor advertenties, interviews en artikelen op de website en (social media)platformen van Caroline’s Tekencirkel.

Aansprakelijkheid

Caroline’s Tekencirkel kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

De aansprakelijkheid van Caroline’s Tekencirkel is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Caroline’s Tekencirkel voor de dienst of het product heeft ontvangen.

Caroline’s Tekencirkel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Caroline’s Tekencirkel is uitgegaan van, door of vanwege consument, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Caroline’s Tekencirkel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door consument.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Caroline’s Tekencirkel.

Garanties en conformiteit

Caroline’s Tekencirkel biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten en diensten.

Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van de consument te voldoen.

Voor zover Caroline’s Tekencirkel informatie en educatie levert, biedt Caroline’s Tekencirkel geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van de consument.    

Klachten en geschillen

Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de woonplaats van de consument.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Caroline’s Tekencirkel.

Bij Caroline’s Tekencirkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden, zal Caroline’s Tekencirkel hiervan tijdig melding maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

error: Inhoud is beschermd