Algemene voorwaarden

Caroline’s Tekencirkel

Versie 1.2 (februari 2024)

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Caroline’s Tekencirkel. Het adres van Caroline’s Tekencirkel is Paleisstraat 2, 5507 LE, Veldhoven, met het KvK-nummer 82661022.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Caroline’s Tekencirkel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Caroline’s Tekencirkel en de afnemer. Tenzij Caroline’s Tekencirkel uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.

1.3 Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

2. Ontbindingsrecht

2.1 Afnemer heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 kalenderdagen met ingang van de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.

2.2 Indien afnemer gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient deze dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Caroline’s Tekencirkel te melden. Caroline’s Tekencirkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.

2.3 Caroline’s Tekencirkel vergoedt de van afnemer ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst.

3. Uitsluitingen ontbindingsrecht

3.1 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële gegevensdrager, maar alleen wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de afnemer en de afnemer heeft verklaard dat deze hiermee zijn ontbindingsrecht verliest.

3.2 Workshops en andere overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als hiervoor een bepaalde datum of periode van uitvoering is overeengekomen.

4. Levering

4.1 Digitale inhoud mag, behoudens beperkingen bij de wet gesteld, niet openbaar of verveelvoudigd worden of aan derden ter beschikking worden gesteld.

4.2 Indien een workshop, cursus of dienst niet op de overeengekomen datum doorgang kan vinden door of vanwege Caroline’s Tekencirkel, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal de afnemer de reeds betaalde vergoeding terugbetaald krijgen.

4.3 Caroline’s Tekencirkel is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, geleden door afnemer, wegens het niet nakomen van de overeenkomst door Caroline’s Tekencirkel.

5. Live workshops en cursussen

5.1 Een workshop of cursus vindt plaats op de daartoe vooraf bekend gemaakte data en plaats.

5.2 Workshops kunnen tot 2 maanden voor de overeengekomen uitvoerdatum door Caroline’s Tekencirkel van plaats en datum gewijzigd worden. Deelnemers aan de workshop kunnen in dat geval gratis annuleren tot 5 dagen na mededeling van Caroline’s Tekencirkel over de verandering van plaats of datum.

5.3 Indien Caroline’s Tekencirkel door ziekte of overige zwaarwegende persoonlijke redenen niet in staat is de workshop op overeengekomen uitvoerdatum te laten plaatsvinden, zal, Caroline’s Tekencirkel dit minstens 1,5 uur voor aanvang melden aan de deelnemers. Caroline’s Tekencirkel zal zo snel mogelijk een nieuwe datum en plaats bekend maken aan de deelnemers.

5.4 Wijziging van plaats of datum geeft de deelnemer aan de workshop geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen, tenzij het voor deelnemer blijvend onmogelijk is geworden om deel te nemen aan de workshop. Het is wel toegestaan dat deelnemer zijn ticket overdraagt aan een ander.

6. Online workshops

6.1 Annuleer je een online workshop 1 week van tevoren dan wordt er 50% in rekening gebracht of kan er in overleg gekozen worden voor deelname aan een andere workshop. Annuleer je 48 uur van tevoren dan wordt er 100% in rekening gebracht.

6.2 Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede (vaste) internetverbinding om de online workshop te kunnen volgen. Bij problemen met de internet verbinding vanuit de kant van deelnemer geeft geen recht op teruggave van de kosten.

6.3 Mochten er problemen zijn vanuit de provider en hierdoor de workshop vanuit Caroline’s Tekencirkel niet kunnen plaatsvinden dan zal deze verplaatst worden naar een andere datum.

7. Trainingen

7.1 De training gaat door bij minimaal 3 deelnemers. Na aanmelden heb je altijd een bedenktermijn van 14 dagen. Indien Caroline’s Tekencirkel door onvoorziene omstandigheden de training moet annuleren, zullen we indien mogelijk andere trainingsdata voorstellen. Mocht je niet op deze andere data kunnen deelnemen dan ontvangt je het gehele bedrag retour.

7.2 Bij afmeldingen tot één maand voor aanvang geldt dat je de volledige deelnemersbijdrage van ons retour krijgt m.u.v. € 25,00 administratiekosten.

7.3 Tot 14 dagen voor de training ontvang je 50% van de deelnemersbijdrage retour.

7.4 Bij afmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang, ontvang je geen deelnemersbijdrage retour.

7.5 Bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene omstandigheden heeft Caroline’s Tekencirkel het recht om de training te verplaatsen naar een andere datum.

7.6 Eens de training gestart is en de deelnemer neemt deel aan de training maar besluit de training niet verder te voort te zetten, ongeacht de reden hiervoor, is het niet mogelijk om de inschrijving te annuleren. Bij annulering tijdens een training zal er in geen enkel geval een compensatie plaatsvinden op welke manier dan ook behalve als Caroline’s Tekencirkel hier akkoord voor geeft.

7.7 Indien annulering niet meer mogelijk is mag de inschrijving wel overgedragen worden aan bijvoorbeeld een collega.

8. Intellectuele eigendom

8.1 Caroline’s Tekencirkel is rechthebbende van alle door haar vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder doch niet uitsluitend de werken die geleverd worden, tijdens workshops getoond of geleverd worden of die via de website te zien zijn. Consument mag daarom de werken van Caroline’s Tekencirkel niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caroline’s Tekencirkel.

8.2 Consument mag aantekeningen maken van de cursus, workshop of andere dienst. Het is niet toegestaan om opnames, bijvoorbeeld door middel van foto’s, video’s of geluidopnames, te maken van de inhoud van de cursus, workshop of andere dienst.

8.3 De door Caroline’s Tekencirkel voor de cursus beschikbaar gestelde lesmaterialen, workshop of andere dienst, mogen door consumenten uitdrukkelijk niet openbaar gemaakt en verveelvoudigd worden en niet gedeeld worden met derden.

8.4 Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Deelnemer.

8.5 Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

9. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

9.2 Caroline’s Tekencirkel zal de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken om de Deelnemer te (blijven) informeren over Trainingsproducten of daaraan gerelateerde informatie.

10. Persoonsgegevens

10.1 Caroline’s Tekencirkel gebruikt de door haar ontvangen persoonsgegevens van Deelnemer om Deelnemer te informeren over Trainingsproducten.

10.2 Caroline’s Tekencirkel verwerkt de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van Caroline’s Tekencirkel. Caroline’s Tekencirkel garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Deelnemer.

11. Portretrecht

11.1 Foto’s die door Caroline’s Tekencirkel of een derde tijdens een cursus, workshop of dienst gemaakt worden, waar consument herkenbaar is op afgebeeld, mogen enkel met voorafgaande toestemming door Caroline’s Tekencirkel gebruikt worden ter promotie van de dienst, waaronder maar niet uitsluitend voor advertenties, interviews en artikelen op de website en (social media)platformen van Caroline’s Tekencirkel.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Caroline’s Tekencirkel kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

12.2 De aansprakelijkheid van Caroline’s Tekencirkel is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Caroline’s Tekencirkel voor de dienst of het product heeft ontvangen.

12.3 Caroline’s Tekencirkel is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Caroline’s Tekencirkel is uitgegaan van, door of vanwege consument, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.4 Caroline’s Tekencirkel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door consument.

12.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Caroline’s Tekencirkel.

12.6 Hoewel met betrekking tot de inhoud van Trainingsproducten van Caroline’s Tekencirkel en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan Caroline’s Tekencirkel niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de Trainingsproducten van Caroline’s Tekencirkel en het cursusmateriaal. Caroline’s Tekencirkel, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.

13. Garanties en conformiteit

13.1 Caroline’s Tekencirkel biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of te leveren producten en diensten.

13.2 Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van de consument te voldoen.

13.3 Voor zover Caroline’s Tekencirkel informatie en educatie levert, biedt Caroline’s Tekencirkel geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van de consument.

14. Klachten en geschillen

14.1 Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

14.2 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de woonplaats van de consument.

14.3 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Caroline’s Tekencirkel.

14.4 Bij Caroline’s Tekencirkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden, zal Caroline’s Tekencirkel hiervan tijdig melding maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.

error: Inhoud is beschermd